Khoa học - Trang 4

Vật liệu dẫn nhiệt là gì?

các vật liệu dẫn nhiệt là những chất cho phép nhiệt truyền hiệu quả giữa một bề mặt (hoặc chất...

Các kích thích chiến thuật là gì?

các kích thích xúc giác là tất cả những hành động nhằm tạo ra cảm giác có thể được trải nghiệm...

Bối cảnh của cuộc điều tra là gì? (có ví dụ)

các bối cảnh điều tra là thông tin xác định và mô tả lịch sử, cũng như bản chất của...

Thuật toán tính toán là gì?

các thuật toán tính toán chúng đại diện cho một chuỗi các bước được thiết kế để thực hiện một...

Các biến phụ thuộc và độc lập là gì? (Ví dụ)

các biến phụ thuộc và độc lập chúng là hai biến chính của bất kỳ thí nghiệm hoặc điều tra nào....

Các biến số nghiên cứu là gì?

các biến nghiên cứu hoặc thí nghiệm khoa học là những yếu tố có thể đo lường, thao túng và có...

Các tính chất định lượng của vật chất là gì?

các Tính chất định lượng của vật chất là các đặc tính của vật liệu có thể đo được -...

Các tính chất định tính của vật chất là gì?

các tính chất định tính của vật chất chúng là một phần của các tính chất vật lý của vật...

Các thiên hà không đều là gì?

các các thiên hà không đều chúng là những ngôi sao không được nhóm lại theo một mô hình điển...