Tính năng bền vững trí tuệ, trục và ví dụcác bền vững trí tuệ nó đề cập đến một trong những lĩnh vực cơ bản được nghiên cứu trong lĩnh vực bền vững. Nó tạo thành một phần của trục xã hội của nhánh nghiên cứu này, một trong ba trục dựa trên lý thuyết về phát triển bền vững, tìm kiếm mối quan hệ hài hòa với hành tinh.

Phát triển bền vững là ý tưởng rằng cần phải tìm cách tiếp tục tiến bộ của xã hội loài người mà không làm tổn hại môi trường hoặc phá hủy tài nguyên thiên nhiên của hành tinh chúng ta trong quá trình này. Do đó, mục tiêu cơ bản của nó là đạt được các mục tiêu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến tương lai của loài người chúng ta.

Ba trục cơ bản của nghiên cứu về tính bền vững là kinh tế, xã hội và môi trường. Trong mỗi lĩnh vực chúng ta có thể tìm thấy các lĩnh vực nghiên cứu khác, chẳng hạn như sự bền vững về trí tuệ, liên quan đến việc điều chỉnh cách suy nghĩ của chúng ta với các hệ tư tưởng và cách nhìn thế giới khác, vì vậy hiện diện trong các xã hội hiện đại.

Chỉ số

 • 1 Đặc điểm
 • 2 trục
  • 2.1 Trục kinh tế
  • 2.2 Trục xã hội
  • 2.3 Trục môi trường
  • 2.4 Trục chính trị
  • 2.5 Trục văn hóa
 • 3 ví dụ về sự bền vững trí tuệ
 • 4 tài liệu tham khảo

Tính năng

Hiện tượng như nhập cư, chảy máu chất xám, du mục, du lịch và truyền thông làm cho xã hội hiện đại gồm những người có niềm tin, kinh nghiệm và cách suy nghĩ rất khác nhau.

Do đó, một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ 21 là đảm bảo rằng những người rất khác nhau có thể sống hòa thuận với nhau.

Cũng liên quan đến sự bền vững văn hóa, lĩnh vực nghiên cứu này do đó chịu trách nhiệm hiểu cách kết hợp các quan điểm khác nhau trong một xã hội hiện đại. Theo cách này, nó tìm cách đạt được sự giảm thiểu các xung đột khác nhau tồn tại do đụng độ giữa những người rất khác nhau.

Mặt khác, sự bền vững trí tuệ cũng nghiên cứu làm thế nào để ngăn chặn những bộ óc thông minh nhất ở một quốc gia đi đến một quốc gia khác để tìm kiếm việc làm hoặc cơ hội tốt hơn. Điều này là cần thiết bởi vì một quốc gia liên tục mất đi những công dân tốt nhất không thể có sự phát triển bền vững.

Do đó, một số vấn đề chịu trách nhiệm nghiên cứu về tính bền vững trí tuệ là:

- Chảy máu chất xám.

- Di cư và nhập cư.

- Xung đột nhóm.

- Phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.

Trục

Trong hầu hết các ấn phẩm, ba trục chính được mô tả phải được nghiên cứu để đạt được sự phát triển bền vững:

- Một trục kinh tế, liên quan đến phần tài chính của sự phát triển.

- Một trục xã hội, liên quan đến những thay đổi cần thiết trong thực tiễn xã hội.

- Một trục môi trường, ảnh hưởng đến các thực hành cần thiết để bảo vệ môi trường và môi trường.

Mỗi trục này có thể được chia thành các phần nhỏ khác. Ví dụ, sự bền vững về trí tuệ sẽ là một phần của trục xã hội. Tuy nhiên, hai trục khác gần đây đã được thêm vào, để lại một mô hình dựa trên năm khu vực. Hai cái mới nhất như sau:

- Trục chính trị, chịu trách nhiệm thúc đẩy các hình thức lãnh đạo ở các quốc gia đạt được sự cân bằng giữa năng suất và tính bền vững.

- Trục văn hóa, liên quan đến việc duy trì các nền văn hóa truyền thống đồng thời mở ra một thế giới ngày càng toàn cầu hóa. Nó cũng liên quan chặt chẽ đến sự bền vững trí tuệ.

Trục kinh tế

Sự bền vững kinh tế cố gắng tích hợp các mục tiêu có tính chất đa dạng (kinh tế, xã hội và môi trường) theo cách mà phúc lợi tối đa có thể có thể được đảm bảo cho số lượng người lớn hơn. Tuy nhiên, hạnh phúc này phải đạt được cả hiện tại và tương lai.

Trục kinh tế này tìm cách loại bỏ trọng tâm phát triển bằng mọi giá và đưa nó vào một sự phát triển có thể được duy trì theo thời gian, nhưng trong mọi trường hợp không tìm cách làm tê liệt tiến trình của khoa học, kinh tế hoặc xã hội.

Một xã hội có nền kinh tế bền vững sẽ là một xã hội trong đó số lượng người và hàng hóa họ sở hữu được duy trì ở mức ổn định. Mức này sẽ phải bền vững về mặt sinh thái.

Để làm điều này, cần phải thúc đẩy cả việc tạo việc làm và nỗ lực khởi nghiệp, thưởng cho các công ty vừa và nhỏ cho việc này..

Trục xã hội

Trục xã hội quan tâm đến các khía cạnh liên quan đến một xã hội công bằng, bình đẳng và bền vững. Nó có liên quan đến các lĩnh vực như giáo dục, việc làm, thực phẩm và sở hữu các nguồn lực cơ bản cho tất cả các thành viên của xã hội.

Trục này chịu trách nhiệm loại bỏ trọng tâm của sự phát triển mạnh mẽ nhất và không quan tâm đến công dân của một quốc gia, để đưa nó vào phúc lợi của họ. Do đó, nó ngụ ý việc tạo ra các chính sách giúp đạt được hạnh phúc này.

Mặt khác, nó cũng quan tâm đến các vấn đề có thể phát sinh giữa các nhóm xã hội khác nhau; đây là nơi phát triển bền vững trí tuệ.

Trục môi trường

Có lẽ những gì hầu hết mọi người hiểu khi họ nghe về tính bền vững, trục môi trường phải làm với tất cả những thực tiễn tìm cách bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh chúng ta.

Việc tạo ra các ngành công nghiệp, sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tài nguyên không tái tạo và sự tăng trưởng quá mức của dân số đã khiến môi trường trở nên xấu đi quá mức.

Do đó, cần áp dụng các biện pháp kết hợp tăng trưởng kinh tế và xã hội với bền vững sinh thái.

Trục chính trị

Liên quan đến các chính sách và chính phủ của một quốc gia, trục chính trị cố gắng tạo ra các quy định phục vụ để đạt được các mục tiêu đề xuất trong các lĩnh vực khác.

Để làm điều này, nó phải đạt được sự kết hợp giữa tăng trưởng và bền vững thông qua việc tạo ra các chính sách dựa trên sự hợp lý và những thay đổi trong thực tế của mỗi quốc gia..

Trục văn hóa

Sự bền vững về văn hóa ủng hộ sự đa dạng và tôn trọng các biểu hiện văn hóa địa phương, quốc gia và quốc tế. Trục này là nền tảng bởi vì văn hóa của một người có xu hướng xác định ở mức độ lớn cách suy nghĩ và hành xử của họ.

Do đó, trục này có liên quan đến các vấn đề như sáng tạo, kiến ​​thức quan trọng, sự đa dạng và xung đột giữa những người có kinh nghiệm và cách nhìn cuộc sống khác nhau. Đây là nơi phần thứ hai của sự bền vững trí tuệ phát huy tác dụng.

Ví dụ về sự bền vững trí tuệ

Dưới đây là hai ví dụ về các chủ đề được nghiên cứu cho sự bền vững trí tuệ:

- Ở một số nước hiện đại, do điều kiện kinh tế và xã hội, có một sự suy giảm trí não liên tục, trong đó các nhà tư tưởng và nhà nghiên cứu giỏi nhất phải di cư để tìm kiếm các cơ hội tốt hơn. Bền vững trí tuệ phải nghiên cứu làm thế nào để tránh điều này, để ngăn chặn trình độ kỹ thuật của đất nước giảm theo thời gian.

- Ở các nước đa văn hóa, điều rất phức tạp là không có xung đột liên quan đến phân biệt đối xử. Sự bền vững trí tuệ cố gắng tránh loại kết quả này để đảm bảo sự chung sống hài hòa.

Tài liệu tham khảo

 1. "Các trục bền vững là gì? Các tính năng liên quan nhất "trong: Life Person. Truy xuất: ngày 31 tháng 3 năm 2018 từ Life Person: lifepersona.com.
 2. "Tính bền vững" trong: Hệ thống đóng cửa toàn cầu. Truy xuất: ngày 31 tháng 3 năm 2018 từ Hệ thống Đóng cửa Toàn cầu: gcs.com.
 3. "Bền vững văn hóa" trong: Wikipedia. Truy cập ngày: 31 tháng 3 năm 2018 từ Wikipedia: en.wikipedia.org.
 4. "Các trục bền vững" trong: Calameo. Truy cập ngày: 31 tháng 3 năm 2018 từ Calameo: es.calameo.com.
 5. "Bền vững trí tuệ" trong: Prezi. Truy cập ngày: 31 tháng 3 năm 2018 từ Prezi: prezi.com.