Văn hóa chung - Trang 4

Các biến thể từ vựng và văn hóa của các dân tộc nói tiếng Tây Ban Nha

các biến thể từ vựng và văn hóa của các dân tộc nói tiếng Tây Ban Nha chúng là một...

Phân loại giá trị phổ quát và ví dụ

các giá trị phổ quát chúng là những giá trị áp dụng cho tất cả các loại người, bất kể...

Định nghĩa giá trị siêu việt, Max Scheler và các ví dụ

Nó được gọi là giá trị siêu việt theo những nguyên tắc cơ bản phù hợp với con người, như...

Giá trị đạo đức đặc trưng, ​​khác biệt với giá trị đạo đức và ví dụ

các giá trị đạo đức là những người được đặc trưng bằng cách mô hình hóa hành vi của các...

Đặc điểm giá trị văn hóa xã hội và 19 ví dụ

các giá trị văn hóa xã hội là tập hợp các quy tắc, nguyên tắc và niềm tin chi phối...

Giá trị tôn giáo đặc trưng, ​​tầm quan trọng và ví dụ

các giá trị tôn giáo chúng là những nguyên tắc đạo đức và tất cả những hành vi mà một...

Các loại giá trị chính trị và ví dụ

các giá trị chính trị Chúng là những giá trị mà mỗi người có, giúp hiểu chính sách theo cách...

Giá trị cá nhân đặc trưng, ​​đào tạo, tầm quan trọng và ví dụ

các giá trị cá nhân là những người xác định và định vị cá nhân trong và ngoài môi trường...

Giá trị tổ chức đặc trưng, ​​thực hiện, tầm quan trọng và ví dụ

các giá trị tổ chức Chúng được coi là cơ sở quan trọng nhất để tạo ra một môi trường hài...